Anmelden

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Zurück zum Shop

Anmelden

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Zurück zum Shop

Website and online store development

Our company has more than 10 years of experience in developing websites, online stores and platforms of varying sizes and spheres. We have successfully completed projects in different countries, such as Bulgaria, Switzerland, Germany, the United Kingdom and the United States. The sites we create are open source and allow continuous updating and upgrading without requiring a temporary suspension of the site’s work and the accompanying difficulties and delays.

In order to build the most functional and useful site for you, our team is available to hold live meetings so they can better understand your needs and offer the best and most relevant solution. Our sites have a mobile version visible on each device type and screen size that helps their ranking and popularity. In addition to working on the site and its launch, we can also offer services such as hosting, domain, SEO optimization and others depending on your needs and your field of work.

For information and inquiries please call +359 885 87 61 63 or fill our contact form

Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини

Компанията ни има повече от 10 години опит в изграждането на уеб сайтове, онлайн магазини и платформи от различен мащаб и разнообразни сфери. Имаме успешно завършени проекти за клиенти в различни страни, като България, Швейцария, Германия, Великобритания и САЩ. Създаваните от нас сайтове са с отворен код и позволяват непрекъснато надграждане и подобряване, без това да изисква временно спиране на работата на сайта и съпътстващите това трудности и забавяния.

За да можем да изградим максимално функционален и полезен за вас сайт, хора от екипа ни са на разположение да проведат срещи на живо, за да могат да разберат най-добре вашите нужди и да предложат най-доброто и приложимо решение. Изработваните от нас сайтове разполагат с мобилна версия, визуализираща се на всеки тип устройство и размер на екрана, което спомага за по-доброто им популяризиране. В допълнение към работата по сайта и неговото стартиране можем да ви предложим и услуги като поддръжка на хостинг, домейн, SEO оптимизация и други в зависимост от нуждите и сферата ви на работа.

За информация и запитвания, моля обадете се на +359 885 87 61 63 или попълнете формата ни за запитвания.

Virtual POS Terminal Installation

for WordPress and Magento

Virtual POS Terminal is the online equivalent of POS terminals that you encounter in stores and venues that allow you to pay with credit and debit cards. Thanks to our service, you will be able to offer your customers the ability to purchase goods and services using their bank cards without wasting time on bank transfers or paying in cash when delivering on site.

The service is available for online WordPress and Magento platforms, but can also be customized to work with other platforms on demand, if of course, the platforms themselves allow that. If you have the possibility and need for a virtual POS, this is the solution for your site, allowing you to work and easily integrate with the Borica system. In addition, the service is also available in English if your online store is targeted to working with customers from abroad.

 

The solution is developed in intuitive manner and can be used without the need for programming skills or a deep understanding of the environment you use for your online store or platform. The plugin is constantly updated and is fully compatible with the latest versions of WordPress and Magento.

After completing the installation, our company can offer monthly support that is always available to answer your questions and give you an advice on this service.

For information and inquiries please call +359 885 87 61 61 or fill our contact form

Инсталация на Виртуален POS Терминал

за платформи WordPress и Magento

Виртуалният POS Терминал е онлайн еквивалентът на POS терминалите, които срещате в магазини и заведения, позволяващи ви да плащате с кредитни и дебитни карти. Благодарение на разработената от нас услуга ще можете да предоставите на клиентите си възможност да закупуват стоките и услугите ви използвайки своите банкови карти, без да губят време в банкови преводи или да плащат в брой при доставка на място.

Услугата се предлага за онлайн платформи WordPress и Magento, но също така може да бъде пригодена за работа и с други платформи, по запитване, в случай че самите те го позволяват. Ако имате възможност и нужда от виртуален POS това е решението за Вашия сайт, което ще Ви даде възможност за лесна интеграция със системата на Борика. Също така, за Ваше улеснение ние ще поемем работата за създаване на криптиращите сертификати и комукацията с банката партньор до пълно установяване на Вашата система. В допълнение услугата се предлага също така изцяло на английски език, ако Вашият онлайн магазин е насочен кън работа с клиенти от чужбина.

Решението е интуитивно направено и може да бъде използвано без нужда от умения за програмиране или дълбоко разбиране на средата, която използвате за Вашия интернет магазин или платформа. Приложението се обновява постоянно и e напълно съвемстимо с най-новите версии на WordPress и Magento. За работа със системата не са нужни умения за програмиране или дълбоко разбиране на средата, която използвате за Вашия интернет магазин или платформа. Приложението се обновява постоянно и e напълно съвеместимо с най-новите версии на WordPress и Magento.

След завършване на инсталацията, компанията ни преглага месечна поддръжка, която винаги е насреща да отговори на вашите въпроси и да получите консултация свързана с тази услуга. Компанията ни предлага месечна поддръжка след завършване на инсталацията, чрез която винаги можете да получите консултация и отговори на въпроси, свързани с услугата.

За информация и запитвания, моля обадете се на +359 885 87 61 63 или попълнете формата ни за запитвания.

Order denied

Anmelden

Dein Warenkorb ist gegenwärtig leer.

Zurück zum Shop


Общи условия за регистрация и извършване на покупки в онлайн магазин
eurobulsoft.com

Тези Общи условия уреждат отношенията по регистрацията в магазина, извършването на покупки на каталожни стоки и всички останали дейности и въпроси, свързани с пазаруването в онлайн-магазин eurobulsoft.com.

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. “ОНЛАЙН-МАГАЗИН” или „МАГАЗИН” представлява сайта www.eurobulsoft.com, в който желаещите да закупят софтуерни продукти и услуги от представения каталог следва да се регистрират, да изпълнят определени задължения и да отговарят на определени условия. www.eurobulsoft.com се поддържа и е собственост на дружество „БАЙ-БГ ООД“.

2. „БАЙ-БГ ООД” или „ПРОДАВАЧ” е търговец по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: 1618 гр.София, бул.“България” № 75, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и е представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на управители.

3. „ПОТРЕБИТЕЛ” или „КУПУВАЧ” е физическо или юридическо лице, отговарящo на изискванията на тези Общи условия, което се е регистрирало успешно и е получило акаунт в www.eurobulsoft.com.

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ може да реализира покупка, ако е изпълнил и другите изисквания, посочени в сайта и тези Общи условия;

– Физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва да са дееспособни лица, навършили 18 години, като по изключение стоки до 200 лева могат да закупуват и лица, навършили 16 години, но само със съгласието на свой родител/попечител и след попълване на съответните полета относно родителя/попечителя.

– Всеки продукт и услуга в магазина имат свое наименование, като за нея се представят, индивидуализираща информация /включително такава за описание/ снимка /при възможност/ и цена.

5. „ЦЕНА НА ПРОДУКТ/УСЛУГА” представлява нейната стойност, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да заплати на ПРОДАВАЧА.

– Цената на стоката е с включен ДДС и е за 1 брой.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички покупки в магазина и спрямо всички негови ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/.

II. РЕГИСТРАЦИЯ, ВЛИЗАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ

Чл. 3. (1) Лицата, желаещи да бъдат ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва регистрират, като да попълнят регистрационната форма, съдържаща следните задължителни полета:

– потребителско име /това винаги е електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/!;

– парола и нейното потвърждаване;

– име и фамилия /фирма/;

– пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, името на държавата и града;

– ЕИК /за фирми/;

– телефон за контакт;

– факс /в случай, че няма се попълва тире/;

– възраст /за физически лица/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица потребители от 16 до 18 години/;

– имената на представляващия /управляващия/ фирмата /за фирми/;

– декларация, че попълнените данни са истински и съгласие тези данни да се събират и съхраняват от www.buy-bg.com;

– съгласие с Общите условия на www.eurobulsoft.com от момента на потвърждаването на регистрацията.

(2) След като регистрационната форма е попълнена и е декларирано, че данните са истински и че няма пречка за тяхното събиране и съхраняване от www.eurobulsoft.com, на електронния адрес, посочен в регистрационната форма, се изпраща съобщение, съдържащо линк към www.eurobulsoft.com С натискане върху линка се потвърждава направената регистрация, след което ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ получава акаунт в www.eurobulsoft.com

(3) След успешна регистрация, извършена по реда на ал. 1, 2 и 3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ влиза в онлайн-магазина само след въвеждане на избраното от него потребителско име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 4. (1) В случай, че след време някои от данните, попълнени в регистрационната форма вече не са актуални и поради това или по своя инициатива ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ пожелае да ги промени, същият може да направи това чрез съответното меню за промяна на настройките, до което се достига след влизане в акаунта.

(2) Не се допуска промяна потребителското име.

(3) Промяна на следните данни:

– име и фамилия /фирма/;

– ЕИК /за фирми/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица от 16 до 18 години/,

се извършва само от администраторите на онлайн магазина след представяне на съответен документ за направената промяна.

(4) Не се допуска промяна на електронен адрес в случай, че новият електронен адрес се дублира с електронен адрес на друг профил.

(5) Всички промени ще бъдат обработени и валидни, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира изпратения му на електронния адрес /новия електронен адрес/ линк към www.eurobulsoft.com, отразяващ промените.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните права:

1. да закупуват неограничено количество стоки от www.eurobulsoft.com, като се спазва ограничението на чл. 12, ал. 2 при плащане с наложен платеж;

2. да отправят питания и сигнали до администраторите на www.eurobulsoft.com във връзка с оптимизиране работата на сайта, отстраняване на нередности в него, както и във връзка с проблеми при регистрацията или промяната на личните данни;

3. да се откажат от закупената от тях стока в предвидения за това в чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите срок;

4. да предявят рекламации на закупени от тях стоки поради несъответствие на стоките с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящите Общи условия;

5. да правят справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние преди доставката.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните задължения:

1. да поддържат своите лични данни в www.eurobulsoft.com актуални;

2. да заплащат всички покупни цени и транспортни разноски за направените от тях покупки;

3. да спазват настоящите Общи условия;

4. да не накърняват доброто име на www.eurobulsoft.com и/или ЕВРОБУЛСОФТ;

5. да не предоставят на трети лица данни, информация и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

6. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

7. да опазват от трети лица своето потребителко име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 7. (1) На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ категорично се забранява:

1. да използват акаунтите на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие или да предоставят акаунтите си на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие;

2. да използват акаунта си за цели, различни от целта на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, в т.ч. и не само за спам, за проследяване на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/, за придобиване на лични и фирмени данни и информация за лични цели или за целите на конкурентни дружества и онлайн-магазини и въобще за всякакви други действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и/или трети лица;
3. да правят всякакви последващи поръчки при положение, че не са заплатили предходни свои поръчки с плащане чрез наложен платеж;

4. да използват данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.eurobulsoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН- МАГАЗИНА, както и нейният дизайн, а също така и всякакви други авторски права и права върху интелектуална собственост, притежавани от БАЙ-БГ ООД.

(2) Нарушаването на забраните по ал. 1, както и неплащането на дължимата покупна цена за поръчки с плащане чрез наложен платеж, ще бъде санкционирано с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. При изтриване на акаунта поради причините, посочени в предходното изречение се губят и бонусите, посочени в чл. 8 от Общите условия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И МАГАЗИНА

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните права:

1. да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ да изпълняват задълженията си по тези Общи условия;

2. да санкционират с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ за нарушаване на предвидените в Общите условия забрани.

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не носят отговорност за:

1.действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ в сайта;

2.за неполучаване на продукт или услуга от ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ поради неточно или непълно представяне от него на лични данни;

3.за неналичност на предлагана или вече поръчана стока, когато източник на невярната информация е производителят или вносителят на тази стока;

4.за злонамерени действия, извършени от лица, които са узнали потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/.

Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните задължения:

1. да изпращат достъп до закупените продукти или услуги на посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ email адреси

2. да възстановят платените суми на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/, в случай че същите са упражнили правото си на отказ от продажбата или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

3. да не предоставят на трети лица поверените им лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/;

4. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

5. да дават справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние;

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Чл. 12. (1) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ има право да прави поръчки за закупуване на стоки от ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

Чл. 13.(1) Поръчките в www.eurobulsoft.com се извършват, като след разглеждане на желания продукт или услуга в каталога, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира опцията за въвеждане на стоката в своята потребителска кошница.

(2) След въвеждането на стоката в кошницата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва, последователно, да въведе следната информация:

1. предпочитан от него email адрес за получаването на достъп до продукта или услугата;

2. телефон за връзка

3. начин на плащане, съобразно чл. 14, ал. 1 и съгласие за предварително плащане

4. полезна за него информация, която ще улесни доставката или извършването на услугата.

(4) При попълване на информацията по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения, а, при необходимост, може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта.

(5) След въвеждането на цялата изискуема информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да изпрати своята поръчка за обработване.

VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРА, ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ сам определя начина си на плащане за поръчаната от него стока между някоя от следните възможности:

– посредством всички видове кредитни и дебитни карти;

– чрез банков превод по посочените в www.eurobulsoft.com сметки;

Чл. 15. (1) До 24 часа след получаване на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ обработва същата и изпраща по електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ проформа-фактура с посочени в нея цена на продукта/услугите и дължимия ДДС.

(2) В проформа-фактурата ще бъде посочено името на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ продукт/услуга и същата няма да бъде описвана, освен, при изрична молба на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/.

Чл. 16.(1) След получаване на проформа-фактурата по предходния член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ извършва плащане на всички дължими суми по избрания от него начин.

(2) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не извършват действия по заявената поръчка до момента на нейното пълно заплащане /цена, и ДДС/.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 17. Достъп до софтуерните продукти се изпраща, като линк на посочения от купувача email. В него се съдържат линкове за достъп до продукта или за неговото изтегляне. В случай на закупуване на услуга, чрез телефонна или имейл комуникация се уточняват подробностите отностно нейното извършване.

VIII. ОТКАЗ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продажбата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/.

Чл. 19.(1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е упражнил правото си на отказ от сключения договор или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

(2) Възстановяването на сумите /без разноските по доставките и евентуалното съхранение на стоката при повторна доставка/ се извършва след по някой от следните начини:

– посредством кредитни и дебитни карти;

– посредством следните системи за разплащане – ePay, PayPal, MoneyBookers, Google Checkout;

– чрез банков превод по посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ сметки;

IX. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право на рекламация за всяко несъответствие на продукта/услугата с договореното, когато стоката:

1. не притежава характеристиките, посочени в ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и не е годна за обичайната употреба, за която служат продуктите от същия вид;

2. не отговаря на описанието, дадено от ПРОДАВАЧА

(2) Рекламацията може да се претендира само, ако причината за несъответствието не е причинена от действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и/или на трети лица

(3) Срокът на рекламацията се определя от чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП.

(4) Рекламацията се предявява писмено пред ПРОДАВАЧА или пред упълномощено от него лице, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ посочва предмета на рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията .

(5) При подаване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

– фактура;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. (1) Никоя от страните няма право, без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия, да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на тази насрещна страна.

(2) Никоя от страните няма право без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки.

Чл. 23. Страните се съгласяват, че всички данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.eurobulsoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, както и нейният дизайн представлява изключителна интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА по тези Общи условия.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 3 (три) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 26. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 2 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

XІI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ДРУГИ

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи /включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения/, настъпили вследствие на негови действия или бездействия, които противоречат на настоящите Общи условия и другото българско законодателство в областта на защитата на потребителите.

Чл. 28.(1) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ могат да изменят тези Общи условия или да приемат нови Общи условия.

(2) Измененията в Общите условия или новите Общи условия се публикуват в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и влизат в сила от датата, посочена в тях.

(3) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ ще бъде уведомяван за влизането в сила на измененията в Общите условия /или за приемането на нови Общи условия/ при първото си последващо влизане в МАГАЗИНА, след което ще му бъде предоставяна възможност да ги приеме. Отказът за приемане ще води до изтриване на акаунта от страна на администраторите на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

(4) Условията по вече направени поръчки, извършени плащания и неполучени доставки се уреждат по Общите условия, действали преди изменението или приемането на нови.

Чл. 29. Ако някоя от клаузите на Общите условия стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА „БАЙ-БГ ООД“

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „БАЙ-БГ ООД“ със седалище и адрес на управление: 1618 гр.София, бул.“Братя Бъкстон” № 40, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на управители наричано по долу за краткост (“БАЙ-БГ”, “ние“, „нас“) и потребителите („вас) възникващи при предоставяне и ползване на услуги. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на услугите предоставени от БАЙ-БГ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТEЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

С изпращането на приложението и чрез използване на услугите, потребителите се съгласяват да се съобразяват с реда и условията, изложени в настоящите Общи условия. БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услуги по всяко време, с или без предизвестие, вследствие на поведение, което е в нарушение на настоящите Общи условия, или при поведение, с което използването на услугите би могло да навреди на трети страни.БАЙ-БГ може, по всяко време и по своя преценка да промени настоящите Общи условия, с или без предизвестие. Такива промени или модификации, влизат в сила за всички страни след публикуването им на този уеб адрес (URL): http://www.buy-bg.com/obshti_uslovia_v_buy-bg.com. Отговорност на ползвателя на услугите е да следи за нанасянето на промени в настоящите Общи условия, като проверява периодично тяхното съдържание.

2. УСЛУГИ
БАЙ-БГ предлага на потребителите асистиране при регистрация на домейн име, хостинг на интернет сайт и имейл хостинг услуги за продължителността на срока на договора. Услугите се предоставят въз основа на наличната техника и наличието на оборудване. (хардуерно и софтуерно). БАЙ-БГ си запазва правото да не предоставя една или повече услуги, когато е необходимо или когато оборудването не е на разположение, или поради някаква друга причина.

3. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WORDPRESS WEB 2.0 ПЛАТФОРМА
БАЙ-БГ предоставя на Потребителите неизключителен, непрехвърляем, ограничен достъп за използване на WordPress Web 2.0. WordPress Web 2.0 е разработен и е собственост на Automattic Inc., и всяко възпроизвеждане, промяна, създаване на производни произведения или преразпределение е изрично забранено. Всички потребители използващи услугите предоставени от БАЙ-БГ се съгласяват с Общите условия за използване на платформата WordPress предоставени на следният интернет адрес URL – http://en.wordpress.com/tos/4.ИМЕЙЛБАЙ-БГ предоставя на потребителите възможност за изпращане и получаване на електронна поща чрез Интернет. БАЙ-БГ си запазва правото, по свое усмотрение да ограничи обема на съобщенията, изпратени или получени от потребителите, с цел поддържане на качеството на нашите услуги за електронна поща и защита компютърни си системи.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ:
Какво да се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: БАЙ-БГ не поставя неограничена и произволна граница на средствата предоставени от БАЙ-БГ, които всеки потребител може да използва.Какво да не се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: Предоставените пакети от услуги не са предназначени да поддържат по-големи от нормалното хостинг нужди на големи корпорации и/или предприятия. Пакетните услуги не са предназначени за използването им като онлайн „склад“ за съхранение на голям брой снимки, видео файлове, архивирани документи и други подобни. Изрично се забранява използването на пакетните услуги с цел пиратско споделяне на файлове от всякакъв вид. За предотвратяване на подобни злоупотреби БАЙ-БГ поставя лимит от 5GB свободно място на сървърите си и 1GB/месец трафик. Ако потребител използващ пакетните услуги на БАЙ-БГ има нужда и/или желание от използването на повече сървърно място и/или трафик, може да наеме срещу допълнително заплащане на месечна база. БАЙ-БГ си запазва правото едностранно и без предупреждение да преустанови и/или прекъсне достъпа до сървърите или услугите предоставяни на потребител, ако установи поведение застрашаващо нормалното функциониране на цялата система.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН(DOMAIN NAME).
БАЙ-БГ предоставя като част от пакетните услуги асистиране при регистрацията на Име на Домейн през NAME.COM и при стриктно спазване на Общите условия на ICANN. Регистрацията на име на домейн е ограничена до един от следните видове – .com/.net/.eu/.org/.info/.biz. Всички останалите окончания на име на домейн могат да бъдат регистрирани след предварително запитване и заплащане на съответната им цена. Потребителят използващ пакетните услуги приема и се съгласява, че няма да прехвърля регистрацията на име на домейн към друг регистратор на име на домейн по време на първите 60 дни от първоначалната регистрация, или в рамките на 60 дни от всеки успешен трансфер или подновяване на регистрацията. Потребителят приема се съгласява, с възможността БАЙ-БГ да постави име на домейн в „домейн Lock“ статус, за да се предотврати неоторизирано прехвърляне на име на домейн.Всички потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор подлежат на допълнителна такса по прехвърляне на име на домейн. Потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор на име на домейн, докато е с изтекъл срок на регистрация, също са обект на такса за прехвърляне на име на домейн.Такса по прехвърляне на име на домейн с окончание .com/.net/.eu/.org/.info/.biz – 35 лева.

7. Такси за обслужване / плащания / фактури
Всички такси и цени са в Български лева, освен ако изрично не е предвидено друго.БАЙ-БГ използва автоматизирана система за обработка на плащанията и приема Кредитни/ Дебитни карти, PayPal, E-pay, Easy Pay и Наложен платеж от Еконт Експрес.Сервизните такси са дължими в момента на поръчката или в деня на подновяване. Всички такси трябва да бъдат платени в пълен размер.Фактури за всички заплатени пакетни услуги ще бъдат предоставяне на потребителя в 3 дневен срок от извършване на плащане. Ако потребителят приеме фактурата без възражение се счита, че тя е призната и отговаря на действително уговореното.Заплащане на предоставените пакетни услуги се извършва от 1-во до 5-то число на текущия месец.В случай на забава за плащане от страна на потребителя, предоставянето на пакетните услуги ще бъде преустановено без предизвестие от страна на БАЙ-БГ в рамките на 48 часа.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ / АНУЛИРАНЕ / ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услугите при следните обстоятелства (неизчерпателен списък):1. Неплащане на изискуеми такси.2. Нарушение на срок или условие от настоящите Общи условия.Потребителят може да се откаже от предоставяните пакетни услуги по договорното правоотношение при условие, че даде писмено едномесечно предизвестие на БАЙ-БГ и след пълното заплащане на дължимите и изискуеми такси.

9. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
При използване на пакетните услуги предоставяни от БАЙ-БГ потребителят ще избира свое Потребителско име и Парола. Посредством последните на потребителят ще бъде продоставян достъп до пакетните услуги. Потребителят приема да бъде отговорен и да пази Потребителското си име и Парола от неоторизиран и/или нерегламентиран достъп на трети страни. БАЙ-БГ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за нерегламентирано и/или неоторизирано използване на Потребителско име и/или Парола на потребител.

10. Забранено поведение.

БАЙ-БГ не позволява на Потребителя използването на непоискани търговски съобщения (спам) с цел насърчаване използването на продукти и/или услуги. Достъпът до услугите на БАЙ-БГ от потребител използващ подобни методи ще бъде мигновено и едностранно преустановен без предизвестие.

Използването на услугите предоставяни от БАЙ-БГ не бива да нарушава законите на Република България, морала и добрите нрави.

По-долу е неизчерпателен списък на съдържанието, както и поведението, забранено от БАЙ-БГ на потребителя:

Предоставянето на стоки и/или услуги от потребителя съдържащи:

порнографски материали (снимките, истории, видео, реклами, обяви и др.), линкове водещи към порнографски материали, материали свързани със сексуална тематика, ругатни и вулгаризми.
хакерски и/или пиратски материали и техни производни, линкове водещи към подобни материали, без значение дали са с образователна или друга цел.
материали промотирани чрез разпространение на спам имейли, изпращане на голям брой бълк (bulk) имейли .
крайно обидни за общността изрази целящи да предизвикат фанатизъм, расова дискриминация основана на пол, възраст, раса, политическа, религиозна или друга основа, вулгарни изрази, нецензурни и други подобни средства целящи да унижат човешкото достойнство и чест.
експлоатиране на лица с каквато и да цел и мотив.
материали свързани с нарушаването на авторски и сродните им права, патентни, търговски марки, полезни модели, търговски тайни и други права на интелектуалната собственост.
материали свързани с измами тип „пирамида“, измами използващи мулти-левъл маркетинг и други подобни.
Както и всяко друго нарушение на законите на Република България. БАЙ-БГ НЕЗАБАВНО ЩЕ СЪОБЩИ ВСЯКО ПОДОБНО НАРУШЕНИЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ.

11. Кореспонденция

Потребителят се съгласява, че освен ако други инструкции не са публикувани на интернет страницата на БАЙ-БГ всички съобщения, които следва да бъдат отправени по силата на настоящите Общи условия, ще се считат за отправени, ако са доставени по имейл или факс, или са изпратени с препоръчана поща или с куриер в съответствие с най-актуалната информация за контакт, която ни е предоставена и която БАЙ-БГ като страна е предоставила на своята страница . Всички съобщения следва да бъдат действително доставени, което следва да бъде удостоверено по надлежния начин.

12. Защита на личните данни

БАЙ-БГ е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни и има право да обработва, съхранява и изисква лични данни.

13. Запазване на права

БАЙ-БГ си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да:

Цензурира всеки уебсайт хостван на сървърите, който сметне за неуместен.
Проверява съответствието със зададените лимити на сървър пространство и трафик, и при надвишаване от страна на потребителя, след отправено предупреждение да преустанови предоставяне на достъп до услугите.
Преустанови предоставянето на всички услуги, които не са били заплатени в уговорените срокове.
Преустанови предоставянето на услуги на потребители, използващи ги по какъвто и да е начин за спам, хакерски атаки, нерегламентирано проникване в чужди компютърни системи и бази данни, както и всякакви деструктивни действия, които застрашават БАЙ-БГ или трети страни.
Преустанови предоставянето на услуги за неограничен период от време без да дължи обезщетение и да носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи.
Преустанови временно достъпа до услуги, поради технически причини, свързани с поддръжка на мрежовите, сървърни и други системи.
14.Ограничение на отговорността

Услугите се предоставя на база „както са“ и „както са налични“ и използването на им е на свой собствен риск. БАЙ-БГ не дава никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на услугите или всяка услуга или информация, предоставена чрез услугите. БАЙ-БГ не носи отговорност за каквито и да е щети, икономически загуби или пропуснати ползи произтичащи от използването на услугите, предоставени от БАЙ-БГ.

БАЙ-БГ, неговите служители, директори, собственици или агенти по никакъв начин не носят отговорност за вас или за ваша загуба или вреда, произтичаща от използването на услугите.

В никакъв случай БАЙ-БГ не може да бъде подведен под отговорност за каквито и да било щети или икономически загуби, в резултат, на това че уведомява компетентните органи на властта за потенциално незаконно съдържание на вашия сайт или за предоставяне на копия от вашите файлове с данни на съответните органи или за сътрудничеството със държавните органи за установяването на лица, които са публикували съдържание, което е незаконно или насърчава незаконно поведение.

15. Обезщетения

Потребителят се съгласява да обезщети БАЙ-БГ по отношение на всички загуби, щети, отговорности, искове, съдебни решения, глоби, разходи и разноски (включително разумни разходи, свързани с хонорари за правни услуги, разходи за разследване) от всякакъв характер, които са били направени от БАЙ-БГ поради или произтичащи от или във връзка с:

Всяко нарушение на тези Общи условия от страна на потребителя.

Всяко нарушение на авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или всяко друго право на интелектуална собственост на която и да е страна от съдържанието на вашия сайт.

Незаконно, порнографско или дискриминационно съдържание на вашия сайт.

16. Непреодолима сила (Форсмажорни обстоятелства)

БАЙ-БГ не носи отговорност за всяко забавяне, прекъсване или повреда при предоставяне на услуги, ако са причинени от природни бедствия, обявено веонно положение, пожар, наводнение, буря, земетресение, спиране на тока, невъзможност да се получи оборудване, доставки или други, които не са причени от БАЙ-БГ виновно и са извън нашия контрол.

17.Неприложими разпоредби

Ако някоя част от тези Общи условия се окаже нищожна или унищожаема съгласно приложимото законодателство, тя ще бъде обезсилена и няма да засегне Общите условия в цялост.

18. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

19. Решаване на спорове

Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение

Радославе, дай пара за боза или донеси !!!

Dieser Inhalt ist passwortgeschützt. Um ihn anschauen zu können, bitte das Passwort eingeben:

[newsletter_signup]Signup for the newsletter[newsletter_signup_form id=1][/newsletter_signup] [newsletter_confirm]Thanks for your interest![/newsletter_confirm] [newsletter_unsubscribe]Do you really want to unsubscribe?[/newsletter_unsubscribe]

Website

What do I get when I buy Website?

After you choose a package and press the buy now button you will be transfered to our online shop – BUY-PLANET.COM. After finalizing the purchase you will receive web software platform with different number of themes and functions based on the package you have bought. The product can be installed on our hosting, this happens automatically and takes about 10 minutes. We will send complete access to the website to the email you have provided. If you wish to work on a different hosting, you can easily download the product and install in on a server or hosting of your choice.

What do I need to create a website?

To create your own website you need to have the proper materials like texts, photos and any other information you might have about your business. The system allows the upload of all popular types like .png, .jpg and others. At the same time you can upload videos from your PC or integrating them from YouTube or other platform. You get a visual environment, where you can graphically change texts, logos, and pictures without any coding knowledge. If you need any assisstance you can contact us.

What is the difference between package and pre-designed solution?

By buying any of the packages you receive different number of themes and tools, which you can use to create your website by yourself . You can change the themes that you work with in order to achieve the best results.

By buying a pre-designed solution you receive a complete design based on a single theme, which allows you to start work immediately as the only thing you have to do is to insert your content.

Enterprise

What do I get when I buy Enterprise?

After you choose a package and press the buy now button you will be transfered to our online shop – BUY-PLANET.COM. After finalizing the purchase you will receive web software platform with different number of functions and tools based on the package you have bought. The product can be installed on our hosting, this happens automatically and takes about 10 minutes. We will send complete access to the website to the email you have provided. If you wish to work on a different hosting, you can easily download the product and install in on a server or hosting of your choice.

What do I need to create my online store?

To create your own online store you need to have the proper information about your products like texts, photos, availability and specifications if there are any. The system allows the upload of all popular types like .png, .jpg and others. At the same time you can upload videos from your PC or integrating them from YouTube or other platform. You get a visual environment, where you can graphically change texts, logos, and pictures without any coding knowledge. If you need any assisstance you can contact us.

Hosting

What do I get when I buy hosting?

After you choose a package and press the buy now button you will be transfered to our online shop – BUY-PLANET.COM. After finalizing the purchase you will receive space on our server, where you can place your website and emails. We will send complete access for the hosting’s control panel (Cpanel) to the email you have provided us with, so you can carry out all operations that you need.

What is SSL protection?

This is a module installed on your hosting, which encrypts your communication providing privacy and data security.

Website transfer from one hosting to another

If your website is placed on another hosting and you want to transfer it to our servers, we can carry out this operation without loosing your emails, content or other valuable information. If you wish to get our assisstance, please contact us.

Domain

What do I get when I buy domain?

When you buy a domain, you receive the rights over the name of your choice in the web space where people can search for you. In order for your website and emails to function properly, the domain has to be properly set up and its dns records should lead to the correct server address.

Обновление на домейн

After a domain is bought it has to be renewed every year otherwise it will cease to be active. We can carry out the renewal service for you as the prices are the same like the ones for domain purchase. For more information please contact us.

Общи условия

Общи условия на EUROBULSOFT


Общи условия за регистрация и извършване на покупки в онлайн магазин
eurobulsoft.com

Тези Общи условия уреждат отношенията по регистрацията в магазина, извършването на покупки на каталожни стоки и всички останали дейности и въпроси, свързани с пазаруването в онлайн-магазин eurobulsoft.com.

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. “ОНЛАЙН-МАГАЗИН” или „МАГАЗИН” представлява сайта www.eurobulsoft.com, в който желаещите да закупят софтуерни продукти и услуги от представения каталог следва да се регистрират, да изпълнят определени задължения и да отговарят на определени условия. www.eurobulsoft.com се поддържа и е собственост на дружество „БАЙ-БГ ООД“.

2. „БАЙ-БГ ООД” или „ПРОДАВАЧ” е търговец по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: 1618 гр.София, бул.“България” № 75, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и е представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на управители.

3. „ПОТРЕБИТЕЛ” или „КУПУВАЧ” е физическо или юридическо лице, отговарящo на изискванията на тези Общи условия, което се е регистрирало успешно и е получило акаунт в www.eurobulsoft.com.

– ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ може да реализира покупка, ако е изпълнил и другите изисквания, посочени в сайта и тези Общи условия;

– Физическите лица ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва да са дееспособни лица, навършили 18 години, като по изключение стоки до 200 лева могат да закупуват и лица, навършили 16 години, но само със съгласието на свой родител/попечител и след попълване на съответните полета относно родителя/попечителя.

– Всеки продукт и услуга в магазина имат свое наименование, като за нея се представят, индивидуализираща информация /включително такава за описание/ снимка /при възможност/ и цена.

5. „ЦЕНА НА ПРОДУКТ/УСЛУГА” представлява нейната стойност, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да заплати на ПРОДАВАЧА.

– Цената на стоката е с включен ДДС и е за 1 брой.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички покупки в магазина и спрямо всички негови ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/.

II. РЕГИСТРАЦИЯ, ВЛИЗАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ

Чл. 3. (1) Лицата, желаещи да бъдат ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ следва регистрират, като да попълнят регистрационната форма, съдържаща следните задължителни полета:

– потребителско име /това винаги е електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/!;

– парола и нейното потвърждаване;

– име и фамилия /фирма/;

– пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, името на държавата и града;

– ЕИК /за фирми/;

– телефон за контакт;

– факс /в случай, че няма се попълва тире/;

– възраст /за физически лица/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица потребители от 16 до 18 години/;

– имената на представляващия /управляващия/ фирмата /за фирми/;

– декларация, че попълнените данни са истински и съгласие тези данни да се събират и съхраняват от www.buy-bg.com;

– съгласие с Общите условия на www.eurobulsoft.com от момента на потвърждаването на регистрацията.

(2) След като регистрационната форма е попълнена и е декларирано, че данните са истински и че няма пречка за тяхното събиране и съхраняване от www.eurobulsoft.com, на електронния адрес, посочен в регистрационната форма, се изпраща съобщение, съдържащо линк към www.eurobulsoft.com С натискане върху линка се потвърждава направената регистрация, след което ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ получава акаунт в www.eurobulsoft.com

(3) След успешна регистрация, извършена по реда на ал. 1, 2 и 3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ влиза в онлайн-магазина само след въвеждане на избраното от него потребителско име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 4. (1) В случай, че след време някои от данните, попълнени в регистрационната форма вече не са актуални и поради това или по своя инициатива ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ пожелае да ги промени, същият може да направи това чрез съответното меню за промяна на настройките, до което се достига след влизане в акаунта.

(2) Не се допуска промяна потребителското име.

(3) Промяна на следните данни:

– име и фамилия /фирма/;

– ЕИК /за фирми/;

– имената на родителя/попечителя /за физически лица от 16 до 18 години/,

се извършва само от администраторите на онлайн магазина след представяне на съответен документ за направената промяна.

(4) Не се допуска промяна на електронен адрес в случай, че новият електронен адрес се дублира с електронен адрес на друг профил.

(5) Всички промени ще бъдат обработени и валидни, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира изпратения му на електронния адрес /новия електронен адрес/ линк към www.eurobulsoft.com, отразяващ промените.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/

Чл. 5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните права:

1. да закупуват неограничено количество стоки от www.eurobulsoft.com, като се спазва ограничението на чл. 12, ал. 2 при плащане с наложен платеж;

2. да отправят питания и сигнали до администраторите на www.eurobulsoft.com във връзка с оптимизиране работата на сайта, отстраняване на нередности в него, както и във връзка с проблеми при регистрацията или промяната на личните данни;

3. да се откажат от закупената от тях стока в предвидения за това в чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите срок;

4. да предявят рекламации на закупени от тях стоки поради несъответствие на стоките с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от настоящите Общи условия;

5. да правят справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние преди доставката.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ имат следните задължения:

1. да поддържат своите лични данни в www.eurobulsoft.com актуални;

2. да заплащат всички покупни цени и транспортни разноски за направените от тях покупки;

3. да спазват настоящите Общи условия;

4. да не накърняват доброто име на www.eurobulsoft.com и/или ЕВРОБУЛСОФТ;

5. да не предоставят на трети лица данни, информация и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

6. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

7. да опазват от трети лица своето потребителко име /електронен адрес/ и парола.

Чл. 7. (1) На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ категорично се забранява:

1. да използват акаунтите на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие или да предоставят акаунтите си на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с или без тяхно съгласие;

2. да използват акаунта си за цели, различни от целта на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, в т.ч. и не само за спам, за проследяване на други ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/, за придобиване на лични и фирмени данни и информация за лични цели или за целите на конкурентни дружества и онлайн-магазини и въобще за всякакви други действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на ПРОДАВАЧА и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и/или трети лица;
3. да правят всякакви последващи поръчки при положение, че не са заплатили предходни свои поръчки с плащане чрез наложен платеж;

4. да използват данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.eurobulsoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН- МАГАЗИНА, както и нейният дизайн, а също така и всякакви други авторски права и права върху интелектуална собственост, притежавани от БАЙ-БГ ООД.

(2) Нарушаването на забраните по ал. 1, както и неплащането на дължимата покупна цена за поръчки с плащане чрез наложен платеж, ще бъде санкционирано с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/. При изтриване на акаунта поради причините, посочени в предходното изречение се губят и бонусите, посочени в чл. 8 от Общите условия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА И МАГАЗИНА

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните права:

1. да изискват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ да изпълняват задълженията си по тези Общи условия;

2. да санкционират с изтриване на акаунта и възможно ограничаване на достъпа до сайта от IP-адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ за нарушаване на предвидените в Общите условия забрани.

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не носят отговорност за:

1.действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ в сайта;

2.за неполучаване на продукт или услуга от ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ поради неточно или непълно представяне от него на лични данни;

3.за неналичност на предлагана или вече поръчана стока, когато източник на невярната информация е производителят или вносителят на тази стока;

4.за злонамерени действия, извършени от лица, които са узнали потребителското име и паролата на ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/.

Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ имат следните задължения:

1. да изпращат достъп до закупените продукти или услуги на посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/ email адреси

2. да възстановят платените суми на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/, в случай че същите са упражнили правото си на отказ от продажбата или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

3. да не предоставят на трети лица поверените им лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КУПУВАЧИТЕ/;

4. да не предоставят на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки;

5. да дават справки за направените от тях поръчки и тяхното състояние;

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Чл. 12. (1) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ има право да прави поръчки за закупуване на стоки от ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

Чл. 13.(1) Поръчките в www.eurobulsoft.com се извършват, като след разглеждане на желания продукт или услуга в каталога, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ активира опцията за въвеждане на стоката в своята потребителска кошница.

(2) След въвеждането на стоката в кошницата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва, последователно, да въведе следната информация:

1. предпочитан от него email адрес за получаването на достъп до продукта или услугата;

2. телефон за връзка

3. начин на плащане, съобразно чл. 14, ал. 1 и съгласие за предварително плащане

4. полезна за него информация, която ще улесни доставката или извършването на услугата.

(4) При попълване на информацията по предходната алинея ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения, а, при необходимост, може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта.

(5) След въвеждането на цялата изискуема информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ следва да изпрати своята поръчка за обработване.

VI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ФАКТУРА, ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ сам определя начина си на плащане за поръчаната от него стока между някоя от следните възможности:

– посредством всички видове кредитни и дебитни карти;

– чрез банков превод по посочените в www.eurobulsoft.com сметки;

Чл. 15. (1) До 24 часа след получаване на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ обработва същата и изпраща по електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ проформа-фактура с посочени в нея цена на продукта/услугите и дължимия ДДС.

(2) В проформа-фактурата ще бъде посочено името на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ продукт/услуга и същата няма да бъде описвана, освен, при изрична молба на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/.

Чл. 16.(1) След получаване на проформа-фактурата по предходния член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ извършва плащане на всички дължими суми по избрания от него начин.

(2) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН-МАГАЗИНЪТ не извършват действия по заявената поръчка до момента на нейното пълно заплащане /цена, и ДДС/.

VII. ДОСТАВКА

Чл. 17. Достъп до софтуерните продукти се изпраща, като линк на посочения от купувача email. В него се съдържат линкове за достъп до продукта или за неговото изтегляне. В случай на закупуване на услуга, чрез телефонна или имейл комуникация се уточняват подробностите отностно нейното извършване.

VIII. ОТКАЗ ПО ЧЛ. 55 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 18. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продажбата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от ЗЗП /чл. 17, ал. 11 от настоящите Общи условия/.

Чл. 19.(1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е упражнил правото си на отказ от сключения договор или при условията на чл. 10, т. 4, чл. 16, ал. 3, чл. 17, ал. 8, изр. 1-во, чл. 17, ал. 9, чл. 21, ал. 2 от настоящите Общи условия.

(2) Възстановяването на сумите /без разноските по доставките и евентуалното съхранение на стоката при повторна доставка/ се извършва след по някой от следните начини:

– посредством кредитни и дебитни карти;

– посредством следните системи за разплащане – ePay, PayPal, MoneyBookers, Google Checkout;

– чрез банков превод по посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ сметки;

IX. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ има право на рекламация за всяко несъответствие на продукта/услугата с договореното, когато стоката:

1. не притежава характеристиките, посочени в ОНЛАЙН-МАГАЗИНА и не е годна за обичайната употреба, за която служат продуктите от същия вид;

2. не отговаря на описанието, дадено от ПРОДАВАЧА

(2) Рекламацията може да се претендира само, ако причината за несъответствието не е причинена от действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА/ и/или на трети лица

(3) Срокът на рекламацията се определя от чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП.

(4) Рекламацията се предявява писмено пред ПРОДАВАЧА или пред упълномощено от него лице, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ посочва предмета на рекламацията и предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията .

(5) При подаване на рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

– фактура;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 22. (1) Никоя от страните няма право, без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия, да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица лични данни, информация и сведения, както и данни и сведения, представляващи търговска тайна и/или поверителна информация, свързани с дейността на тази насрещна страна.

(2) Никоя от страните няма право без предварителното писмено съгласие на насрещната страна по тези Общи условия да разкрива по какъвто и да е начин на трети лица сведения за направени поръчки, извършени плащания и доставки.

Чл. 23. Страните се съгласяват, че всички данни, материали, изпълними кодове и сорс кодове, графични елементи, символи, както и всяка друга техническа информация, свързана с изработката и поддръжката на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, наименованието www.eurobulsoft.com и логото на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, всички писмени, звукови, снимкови и други данни, текст и/или изображения, намиращи се като информация на самата интернет страница на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА, както и нейният дизайн представлява изключителна интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА по тези Общи условия.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 25. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 3 (три) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 26. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 2 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

XІI. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ДРУГИ

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ е длъжен да обезщети ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи /включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения/, настъпили вследствие на негови действия или бездействия, които противоречат на настоящите Общи условия и другото българско законодателство в областта на защитата на потребителите.

Чл. 28.(1) ПРОДАВАЧЪТ и/или ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ могат да изменят тези Общи условия или да приемат нови Общи условия.

(2) Измененията в Общите условия или новите Общи условия се публикуват в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и влизат в сила от датата, посочена в тях.

(3) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ /КУПУВАЧ/ ще бъде уведомяван за влизането в сила на измененията в Общите условия /или за приемането на нови Общи условия/ при първото си последващо влизане в МАГАЗИНА, след което ще му бъде предоставяна възможност да ги приеме. Отказът за приемане ще води до изтриване на акаунта от страна на администраторите на ОНЛАЙН-МАГАЗИНА.

(4) Условията по вече направени поръчки, извършени плащания и неполучени доставки се уреждат по Общите условия, действали преди изменението или приемането на нови.

Чл. 29. Ако някоя от клаузите на Общите условия стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА „БАЙ-БГ ООД“

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „БАЙ-БГ ООД“ със седалище и адрес на управление: 1618 гр.София, бул.“Братя Бъкстон” № 40, ет. 4, рег. в Търговския регистър с ЕИК: BG201588238 и представлявано от Радослав Димитров Козарев и Серги Бойков Боянов в качеството си на управители наричано по долу за краткост (“БАЙ-БГ”, “ние“, „нас“) и потребителите („вас) възникващи при предоставяне и ползване на услуги. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което ползва или заявява ползване на услугите предоставени от БАЙ-БГ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТEЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

С изпращането на приложението и чрез използване на услугите, потребителите се съгласяват да се съобразяват с реда и условията, изложени в настоящите Общи условия. БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услуги по всяко време, с или без предизвестие, вследствие на поведение, което е в нарушение на настоящите Общи условия, или при поведение, с което използването на услугите би могло да навреди на трети страни.БАЙ-БГ може, по всяко време и по своя преценка да промени настоящите Общи условия, с или без предизвестие. Такива промени или модификации, влизат в сила за всички страни след публикуването им на този уеб адрес (URL): http://www.buy-bg.com/obshti_uslovia_v_buy-bg.com. Отговорност на ползвателя на услугите е да следи за нанасянето на промени в настоящите Общи условия, като проверява периодично тяхното съдържание.

2. УСЛУГИ
БАЙ-БГ предлага на потребителите асистиране при регистрация на домейн име, хостинг на интернет сайт и имейл хостинг услуги за продължителността на срока на договора. Услугите се предоставят въз основа на наличната техника и наличието на оборудване. (хардуерно и софтуерно). БАЙ-БГ си запазва правото да не предоставя една или повече услуги, когато е необходимо или когато оборудването не е на разположение, или поради някаква друга причина.

3. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WORDPRESS WEB 2.0 ПЛАТФОРМА
БАЙ-БГ предоставя на Потребителите неизключителен, непрехвърляем, ограничен достъп за използване на WordPress Web 2.0. WordPress Web 2.0 е разработен и е собственост на Automattic Inc., и всяко възпроизвеждане, промяна, създаване на производни произведения или преразпределение е изрично забранено. Всички потребители използващи услугите предоставени от БАЙ-БГ се съгласяват с Общите условия за използване на платформата WordPress предоставени на следният интернет адрес URL – http://en.wordpress.com/tos/4.ИМЕЙЛБАЙ-БГ предоставя на потребителите възможност за изпращане и получаване на електронна поща чрез Интернет. БАЙ-БГ си запазва правото, по свое усмотрение да ограничи обема на съобщенията, изпратени или получени от потребителите, с цел поддържане на качеството на нашите услуги за електронна поща и защита компютърни си системи.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕОГРАНИЧЕНО ПОЛЗВАНЕ:
Какво да се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: БАЙ-БГ не поставя неограничена и произволна граница на средствата предоставени от БАЙ-БГ, които всеки потребител може да използва.Какво да не се разбира под НЕОГРАНИЧЕНО: Предоставените пакети от услуги не са предназначени да поддържат по-големи от нормалното хостинг нужди на големи корпорации и/или предприятия. Пакетните услуги не са предназначени за използването им като онлайн „склад“ за съхранение на голям брой снимки, видео файлове, архивирани документи и други подобни. Изрично се забранява използването на пакетните услуги с цел пиратско споделяне на файлове от всякакъв вид. За предотвратяване на подобни злоупотреби БАЙ-БГ поставя лимит от 5GB свободно място на сървърите си и 1GB/месец трафик. Ако потребител използващ пакетните услуги на БАЙ-БГ има нужда и/или желание от използването на повече сървърно място и/или трафик, може да наеме срещу допълнително заплащане на месечна база. БАЙ-БГ си запазва правото едностранно и без предупреждение да преустанови и/или прекъсне достъпа до сървърите или услугите предоставяни на потребител, ако установи поведение застрашаващо нормалното функциониране на цялата система.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИМЕ НА ДОМЕЙН(DOMAIN NAME).
БАЙ-БГ предоставя като част от пакетните услуги асистиране при регистрацията на Име на Домейн през NAME.COM и при стриктно спазване на Общите условия на ICANN. Регистрацията на име на домейн е ограничена до един от следните видове – .com/.net/.eu/.org/.info/.biz. Всички останалите окончания на име на домейн могат да бъдат регистрирани след предварително запитване и заплащане на съответната им цена. Потребителят използващ пакетните услуги приема и се съгласява, че няма да прехвърля регистрацията на име на домейн към друг регистратор на име на домейн по време на първите 60 дни от първоначалната регистрация, или в рамките на 60 дни от всеки успешен трансфер или подновяване на регистрацията. Потребителят приема се съгласява, с възможността БАЙ-БГ да постави име на домейн в „домейн Lock“ статус, за да се предотврати неоторизирано прехвърляне на име на домейн.Всички потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор подлежат на допълнителна такса по прехвърляне на име на домейн. Потребители, които желаят да прехвърлят своята регистрация на име на домейн към друг регистратор на име на домейн, докато е с изтекъл срок на регистрация, също са обект на такса за прехвърляне на име на домейн.Такса по прехвърляне на име на домейн с окончание .com/.net/.eu/.org/.info/.biz – 35 лева.

7. Такси за обслужване / плащания / фактури
Всички такси и цени са в Български лева, освен ако изрично не е предвидено друго.БАЙ-БГ използва автоматизирана система за обработка на плащанията и приема Кредитни/ Дебитни карти, PayPal, E-pay, Easy Pay и Наложен платеж от Еконт Експрес.Сервизните такси са дължими в момента на поръчката или в деня на подновяване. Всички такси трябва да бъдат платени в пълен размер.Фактури за всички заплатени пакетни услуги ще бъдат предоставяне на потребителя в 3 дневен срок от извършване на плащане. Ако потребителят приеме фактурата без възражение се счита, че тя е призната и отговаря на действително уговореното.Заплащане на предоставените пакетни услуги се извършва от 1-во до 5-то число на текущия месец.В случай на забава за плащане от страна на потребителя, предоставянето на пакетните услуги ще бъде преустановено без предизвестие от страна на БАЙ-БГ в рамките на 48 часа.

8.ПРЕКРАТЯВАНЕ / АНУЛИРАНЕ / ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
БАЙ-БГ може да прекрати предоставянето на услугите при следните обстоятелства (неизчерпателен списък):1. Неплащане на изискуеми такси.2. Нарушение на срок или условие от настоящите Общи условия.Потребителят може да се откаже от предоставяните пакетни услуги по договорното правоотношение при условие, че даде писмено едномесечно предизвестие на БАЙ-БГ и след пълното заплащане на дължимите и изискуеми такси.

9. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
При използване на пакетните услуги предоставяни от БАЙ-БГ потребителят ще избира свое Потребителско име и Парола. Посредством последните на потребителят ще бъде продоставян достъп до пакетните услуги. Потребителят приема да бъде отговорен и да пази Потребителското си име и Парола от неоторизиран и/или нерегламентиран достъп на трети страни. БАЙ-БГ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за нерегламентирано и/или неоторизирано използване на Потребителско име и/или Парола на потребител.

10. Забранено поведение.

БАЙ-БГ не позволява на Потребителя използването на непоискани търговски съобщения (спам) с цел насърчаване използването на продукти и/или услуги. Достъпът до услугите на БАЙ-БГ от потребител използващ подобни методи ще бъде мигновено и едностранно преустановен без предизвестие.

Използването на услугите предоставяни от БАЙ-БГ не бива да нарушава законите на Република България, морала и добрите нрави.

По-долу е неизчерпателен списък на съдържанието, както и поведението, забранено от БАЙ-БГ на потребителя:

Предоставянето на стоки и/или услуги от потребителя съдържащи:

порнографски материали (снимките, истории, видео, реклами, обяви и др.), линкове водещи към порнографски материали, материали свързани със сексуална тематика, ругатни и вулгаризми.
хакерски и/или пиратски материали и техни производни, линкове водещи към подобни материали, без значение дали са с образователна или друга цел.
материали промотирани чрез разпространение на спам имейли, изпращане на голям брой бълк (bulk) имейли .
крайно обидни за общността изрази целящи да предизвикат фанатизъм, расова дискриминация основана на пол, възраст, раса, политическа, религиозна или друга основа, вулгарни изрази, нецензурни и други подобни средства целящи да унижат човешкото достойнство и чест.
експлоатиране на лица с каквато и да цел и мотив.
материали свързани с нарушаването на авторски и сродните им права, патентни, търговски марки, полезни модели, търговски тайни и други права на интелектуалната собственост.
материали свързани с измами тип „пирамида“, измами използващи мулти-левъл маркетинг и други подобни.
Както и всяко друго нарушение на законите на Република България. БАЙ-БГ НЕЗАБАВНО ЩЕ СЪОБЩИ ВСЯКО ПОДОБНО НАРУШЕНИЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ.

11. Кореспонденция

Потребителят се съгласява, че освен ако други инструкции не са публикувани на интернет страницата на БАЙ-БГ всички съобщения, които следва да бъдат отправени по силата на настоящите Общи условия, ще се считат за отправени, ако са доставени по имейл или факс, или са изпратени с препоръчана поща или с куриер в съответствие с най-актуалната информация за контакт, която ни е предоставена и която БАЙ-БГ като страна е предоставила на своята страница . Всички съобщения следва да бъдат действително доставени, което следва да бъде удостоверено по надлежния начин.

12. Защита на личните данни

БАЙ-БГ е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни и има право да обработва, съхранява и изисква лични данни.

13. Запазване на права

БАЙ-БГ си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да:

Цензурира всеки уебсайт хостван на сървърите, който сметне за неуместен.
Проверява съответствието със зададените лимити на сървър пространство и трафик, и при надвишаване от страна на потребителя, след отправено предупреждение да преустанови предоставяне на достъп до услугите.
Преустанови предоставянето на всички услуги, които не са били заплатени в уговорените срокове.
Преустанови предоставянето на услуги на потребители, използващи ги по какъвто и да е начин за спам, хакерски атаки, нерегламентирано проникване в чужди компютърни системи и бази данни, както и всякакви деструктивни действия, които застрашават БАЙ-БГ или трети страни.
Преустанови предоставянето на услуги за неограничен период от време без да дължи обезщетение и да носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи.
Преустанови временно достъпа до услуги, поради технически причини, свързани с поддръжка на мрежовите, сървърни и други системи.
14.Ограничение на отговорността

Услугите се предоставя на база „както са“ и „както са налични“ и използването на им е на свой собствен риск. БАЙ-БГ не дава никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на услугите или всяка услуга или информация, предоставена чрез услугите. БАЙ-БГ не носи отговорност за каквито и да е щети, икономически загуби или пропуснати ползи произтичащи от използването на услугите, предоставени от БАЙ-БГ.

БАЙ-БГ, неговите служители, директори, собственици или агенти по никакъв начин не носят отговорност за вас или за ваша загуба или вреда, произтичаща от използването на услугите.

В никакъв случай БАЙ-БГ не може да бъде подведен под отговорност за каквито и да било щети или икономически загуби, в резултат, на това че уведомява компетентните органи на властта за потенциално незаконно съдържание на вашия сайт или за предоставяне на копия от вашите файлове с данни на съответните органи или за сътрудничеството със държавните органи за установяването на лица, които са публикували съдържание, което е незаконно или насърчава незаконно поведение.

15. Обезщетения

Потребителят се съгласява да обезщети БАЙ-БГ по отношение на всички загуби, щети, отговорности, искове, съдебни решения, глоби, разходи и разноски (включително разумни разходи, свързани с хонорари за правни услуги, разходи за разследване) от всякакъв характер, които са били направени от БАЙ-БГ поради или произтичащи от или във връзка с:

Всяко нарушение на тези Общи условия от страна на потребителя.

Всяко нарушение на авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или всяко друго право на интелектуална собственост на която и да е страна от съдържанието на вашия сайт.

Незаконно, порнографско или дискриминационно съдържание на вашия сайт.

16. Непреодолима сила (Форсмажорни обстоятелства)

БАЙ-БГ не носи отговорност за всяко забавяне, прекъсване или повреда при предоставяне на услуги, ако са причинени от природни бедствия, обявено веонно положение, пожар, наводнение, буря, земетресение, спиране на тока, невъзможност да се получи оборудване, доставки или други, които не са причени от БАЙ-БГ виновно и са извън нашия контрол.

17.Неприложими разпоредби

Ако някоя част от тези Общи условия се окаже нищожна или унищожаема съгласно приложимото законодателство, тя ще бъде обезсилена и няма да засегне Общите условия в цялост.

18. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

19. Решаване на спорове

Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение

Website

Какво получавам, когато си закупя Website?

След като изберете пакет или дизайн и натиснете бутона за покупка, ще бъдете препратени към нашия интернет магазин – BUY-BG.COM. След закупуването на продукта получавате интернет софтуерна платформа с различен брой теми и функционалности, в зависимост от пакета, който сте закупили. Продуктът може да бъде инсталиран на наш хостинг,инсталацията е автоматична и отнема около 10 минути, като вие ще получите пълен достъп до него на посочен от вас имейл. Ако не желаете да работите на наш хостинг имате възможността да изтеглите продукта и да работите с него на избран от вас хостинг.

Какво ми е нужно, за да създам уебсайт?

За да създадете своя уебсайт ви е нужно да имате нужните материали, като текст, снимки и всякаква друга информация свързана със сферата ви на работа. Системата позволява качване на снимки от всички основни видове, като .png , .jpeg и други. Също така имате възможност да качвате видеа, както директно от ваш носител, така и от youtube или друга платформа. Получавате визуална среда, в която графично можете да променяте текстове, лога и снимки, без да са ви нужни познания в сферата на уеб програмирането. При нужда от консултация относно създаването на уебсайт, можете да се свържете с нас.

Каква е разликата между пакет и дизайн?

Закупувайки даден пакет, вие получавате различен брой теми и функционалности , с които можете да работите за да изградите сами своя дизайн. Имате възможност да сменяте темите, с които желаете да работите за постигнете максимално добри резултати.

Закупувайки дизайн, получавате завършен дизайн, разработен върху една тема, което ви позволява максимално бързо и лесно да започнете работа със сайта, като единственото, което трябва да направите е да поставите своето съдържание.

Enterprise

Какво получавам, когато си закупя Enterprise?

След като изберете пакет или дизайн и натиснете бутона за покупка, ще бъдете препратени към нашия интернет магазин – BUY-BG.COM. След закупуването на продукта получавате интернет софтуерна платформа с различен брой функционалности, в зависимост от пакета, който сте закупили. Продуктът може да бъде инсталиран на наш хостинг,инсталацията е автоматична и отнема около 10 минути, като вие ще получите пълен достъп до него на посочен от вас имейл. Ако не желаете да работите на наш хостинг имате възможността да изтеглите продукта и да работите с него на избран от вас хостинг.

Какво ми е нужно, за да създам онлайн магазин?

За да създадете своя онлайн магазин ви е нужно да имате нужната информация относно продуктите ви, като текст, снимки, наличности и евентуално подробно информация относно техните спецификации. В случай, че искате да издавате документи е нужно и да въведете информацията на своята компания в означените за това места. Системата позволява качване на снимки от всички основни видове, като .png , .jpeg и други. Също така имате възможност да качвате видеа, както директно от ваш носител, така и от youtube или друга платформа. Получавате визуална среда, в която графично можете да променяте текстове, лога и снимки, без да са ви нужни познания в сферата на уеб програмирането. При нужда от консултация относно създаването на онлайн магазин, можете да се свържете с нас.

Хостинг

Какво получавам, когато си закупя хостинг?

След като изберете хостинг пакет и натиснете бутона за покупка, ще бъдете препратени към нашия интернет магазин – BUY-BG.COM. При закупуването на хостинг получавате пространство от нашия сървър, върху което можете да разположите своя уебсайт и имейли. На посочен от вас имейл ще получите пълен достъп до контролния панел ( Cpanel) на това пространство и ще можете да извършвате всички желани от вас операции.

Какво е SSL защита?

Това е приложение към сървъра и следователно вашия хостинг, което осигурява сигурност на вашата комуникация в интернет, предотвратявайки подслушване и подправяне.

Прехвърляне на уебсайт от един хостинг на друг

Ако имате сайт на друг сървър и желаете да го прехвърлите на нашите сървъри, можем да извършим тази операция без да губите своите имейли, съдържание и друга ценна информация. За консултация, как може да се случи това, моля свържете се с нас.

Подобрете едновременно оптимизацията и цялостното представяне

Един от основните фактори за това дали хората ще харесат и посещават вашия сайт, както и дали той ще се индексира добре в търсачките е скоростта му на зареждане. Изследванията в сферата показват, че 75% от потребителите ще напуснат сайт, ако преминаването от една страница в друга отнема прекалено много време, дори и сайтът и съдържанието сами по себе си да са качествени и интересни. Интересно и показателно е също, че от скоро, скоростта на зареждане на един сайт има ключово значение за неговото SEO рамкиране в търсачките. В случай, че желаете скоростта на вашия уебсайт да се подобри можете да се свържете с нас, за да ви помогнем да постигнете желаните от вас цели.

Свържете се с нас

Малък

100лв

/месец
 •   20 работни часа
 •   Текстово оформление
 •   Мониторинг на сайта
 •   Графично оформление

Купи сега

Среден

150лв

/месец
 • 30 работни часа
 • Текстово оформление
 • Мониторинг на сайта
 • Графично оформление

Купи сега

Голям

200лв

/месец
 • 40 работни часа
 • Текстово оформление
 • Мониторинг на сайта
 • Графично оформление

Купи сега

Не открихте, това което търсите? Моля, свържете се с нас

Enterprise Software

Получете моментално своя система Website и добавените инструменти в нея. Изберете от специално създадените пакети съдържащи всичко необходимо и опитайте още сега.

Read moreTry Now!

Създавайте по-лесно отвсякога досега използвайки една единствена система за работа предлагаща всички необходими решения за изграждането, поддръжата и развитието на уебсайтове и онлайн магазини.

Без инсталации на програми

Използвайте своята система директно в браузъра без нужда от инсталации на специализирани програми

Без нужда от кодиране

Познанията от програмиране и нуждата от кодиране вече не са задължителни при работата с уебсайт.

Без инсталации на програми

Използвайте своята система директно в браузъра без нужда от инсталации на специализирани програми

Без нужда от кодиране

Познанията от програмиране и нуждата от кодиране вече не са задължителни при работата с уебсайт.

Без инсталации на програми

Използвайте своята система директно в браузъра без нужда от инсталации на специализирани програми

Без нужда от кодиране

Познанията от програмиране и нуждата от кодиране вече не са задължителни при работата с уебсайт.

More feature? Find here

Enterprise From Inside

Получете моментално своя система Website и добавените инструменти в нея. Изберете от специално създадените пакети съдържащи всичко необходимо и опитайте още сега заедно с гаранция за качество, възползвайки се от 14 дневен срок, в които може да направите промяна в пакета, както и да върнете продукта.

Научете повечеОпитайте сега!

Enterprise Packages

Free

$ 0.00

Per Month
 •  Custom Domain
 •  24/7 Customer Support
 • Month Of Free Bandwidth
 • Free WordPress Setup
 • Cake Delivered Daily

Get Free

Plus

$ 7.99

Per Month
 •  Custom Domain
 •  24/7 Customer Support
 • Month Of Free Bandwidth
 • Free WordPress Setup
 • Cake Delivered Daily

Sign Up Now

PremiumRecommended

$ 19.99

Per Month
 •  Custom Domain
 •  24/7 Customer Support
 • Month Of Free Bandwidth
 • Free WordPress Setup
 • Cake Delivered Daily

Sign Up Now

Features

Инструменти
 • Medium Businesses
 • Freelance Designers
 • College Students
 • Sorta Athletes
 • Dairy Farmers

 • Medium Businesses
 • Freelance Designers
 • College Students
 • Sorta Athletes
 • Dairy Farmers

Инструменти
 • Medium Businesses
 • Freelance Designers
 • College Students
 • Sorta Athletes
 • Dairy Farmers

 • Medium Businesses
 • Freelance Designers
 • College Students
 • Sorta Athletes
 • Dairy Farmers

Platform
 • WordPress
 • Latest version with always free up-to date updates
 • Open for moderating source code
 • Best customization capabilities

 • Еasy upgrade capability

Control and facilitate your business
as never before

Item No.

01. Research

Quisque molestie elementum quam molestie malesuada. In sagittis urna vitae blandit molestie. Nam aliquet dui neque, eget tincidunt sem accumsan et. Suspendisse egestas, turpis eu pellentesque aliquam.

Item No.

02. Design

Quisque molestie elementum quam molestie malesuada. In sagittis urna vitae blandit molestie. Nam aliquet dui neque, eget tincidunt sem accumsan et. Suspendisse egestas, turpis eu pellentesque aliquam.

Item No.

03. Develop

Quisque molestie elementum quam molestie malesuada. In sagittis urna vitae blandit molestie. Nam aliquet dui neque, eget tincidunt sem accumsan et. Suspendisse egestas, turpis eu pellentesque aliquam.

Our Company Values

Over 10 modules for managing different parts

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

Need help? Talk with expert
1
2
3
4
5
6

A Little Of Our Story

Unbeatable flexibility and possibility of improvement without limitation

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

 • Domain and Hosting
 • Training’s
 • SEO and other improvements
 • Consultations
 • Custom design solution and software development

Frequently Asked Questions

How do I manage my account?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

How secure is the admin area?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

How do I cancel my account?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Can I send more than one at a time?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

What They’re Saying

“It was really fun getting to know the team during the project. They were all helpful in answering my questions and made me feel at ease. The design ended up being better than I could have envisioned!”

Eve CrawfordProduct Designer

“By far the best team I've ever worked with. They truly understood the look I was going for and completely nailed it! I would highly recommend them as a company, you simply just won't find any better team!”

Aura BrooksGraphic Designer

“Salient is by far the most astonishing WP theme out there! I literally could not be happier that I chose to buy your theme! Your regular updates and superb attention to detail blows me away every time I visit my new site!”

Zak ReidInstructor, Skate Nao

“I'm wondering why I never contacted these guys sooner! Seriously, they all have commendable talent in their respective fields and knocked my concept out of the ballpark. Thanks for an amazing experience!”

Jack GrahamCo Founder, Coffee Inc

Buy Website Today

Try for free and get instant your Website system and all added tools in it

Enterprise Software

Solutions for different businesses

All
Online shop
Production
Tourism

Did not find what you were looking for? Please contact us

Create websites and online stores easier than ever using a single system that provides all solutions required for development and maintenance.

Process automation

The automation technology accelerates and improves the work process, and diminishes the corporate expenses by substituting all redundant manual operations, thus increasing your productivity and work capacity.

Advanced commerce technology

The Enterprise product incorporates tools that provide more flexible, quicker and flawless commerce platform for products and services. The system allows operating with simple, configurable, grouped, downloadable and other products.

1
2
3
4
5
6

No program installations

You don’t need any additional programs in order to use our web product, only a simple internet browser.

Mobile control

Be in control of all tools and technologies anywhere you go.

Video tutorials

There is no easier way to learn how to work with your website, than watching a video

Website Software

Pre-designed solutions

A website designed with a single theme that has the characteristics of a package of your choice.

All
Portfolio
Education
Engineering
Events
Online stores
Casino
Travel
Fashion
Portfolio 2
Portfolio 3
Portfolio 4
Portfolio 5
Portfolio 6
Education
Engineering
Events 1
Events 2
Online shop

Did not find what you were looking for? Please contact us

Create websites and online stores easier than ever using a single system that provides all solutions required for development and maintenance.

No program installations

You don’t need any additional programs in order to use our web product, only a simple internet browser.

No coding needed

You no longer need to have programming knowledge in order to work with your website.

Mobile control

Be in control of all tools and technologies anywhere you go.

Video tutorials

There is no easier way to learn how to work with your website, than watching a video

Quality guaranteed

You have the opportunity to try our products for free and return them if they don’t satisfy your needs in 14-day period.

Instant start

We will immediately provide you with access to the website product of your choice.

Проектиране

Консултация със специалист? Контакти

Цялостната дейност на компанията, от проектантската маса до последния детайл, е съобразен с вкусовете и желанията на клиента. За тази цел екип от опитни и висококвалифицирани специалисти се грижи за качественото изпъленение на всеки етап от проекта – архитектура, консруктивна част, ел. и В и К инсталации, инфраструктура, и др., като цялостното проектиране е съобразено с нуждите на крайния потребител.

Архитектура

Консруктивна част

Ел. и В и К инсталации

Инфраструктура

Ландшифтинг

Разполагаме с ботат опит в проектирането на:

– Фамилни и еднофамилни къщи
– Телекомуникационни съоръжения
– Промишлени предприятия
– Спортни сгради и съоръжения

Консултация със специалист

За връзка с нас. Контакти

Производство

Консултация със специалист? Контакти

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД притежава собствена база за производство на студено огънати профили и дългогодишен опит в изграждането на промишлени предпиятия, складови бази, телекомуникационни съоръжения от различен характер и др. Собствена техника, механизация, машини и оборудване помага на компанията да предложи още по-високо качество при изпъление.

– Метални профили
– Метални конструкции
– Промишлени предприятия
– Телекомункационни съоръжения
– Външни стълби

– Навеси
– Огради
– Оранжерии
– Стълбове

– Пейки
– Стилажи
– Планки

Производствената база дава голямо предимиство на компанията, благодарение на което може да реализира напълно самостоятелно свързаните с проектите части, както и възможносттта да изработва от най-прости метални продукти до най-различни студено огънати конструкции.

Хидравличен абкант модел CNC 7600

В началото на 2008 г. фирма Евробулстрой закупи Хидравличен абкант модел CNC 7600 със синхронизирано по 5 оси CNC управление. Максималната дебелина на огъване (при y=42kg/mm2) е 14 mm на работната дължина на машината, която 66W 2D, което позволявя праграмиране и анимация на последователността на огъването, изчисления на машинното време за огъване, система за съобщаване на грешки при операциите и пресмятане на разгъвката на детайла

Хидравлична гилотина CNC HVR 6100 x 10/6 mm

Гилотината дава възможност за рязане на ламинирана с дебелина до 10 mm стомана и 8 mm неръждаема стомана с прецизност на рязане на материалите от 0,5 mm до 10 mm благодарение на системата за автоматична настройка на разстоянието между ножовете и ъгъла на рязане. Работата с машината е изключитилно лека благодарение на пневматичната система за поддържане на тънки листа, лазерна линия на сряза и автоматична система за централно смазване.

Хидравлична листоогъваща машина BIEGEMASTER- BS 3100

Хидравличната листоогъваща машина BIEGEMASTER- BS 3100 има капацитет за огъване на стомана 370 N/mm2 – 2mm, а за огъване на алуминий 245 N/mm2 – 3mm, дължина на огъване на листите до 3100 мм

Компанията е завършилa множество обекти, изпълнени с профили и елементи изготвени в собствената база за производство. В основата на нашата дейност стои високо качество и професионализъм, непрекъснато модернизиране и развитие с цел най-доброто обслужване на нашите клиенти. Дейността на холдинга се заключава в прецизното изпълнение на поетите ангажименти. От момента на възлагане на конкретен обект до предаването на същия на инвеститора, нашите специалисти следят всеки етап от изпълнение на проекта.

Евробулстрой Холдинг притежава собствена техника и механизация за извършване на своите дейности и е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001. За довършителни и финни действия, компанията разполага и със шльосерски цех.

За връзка с нас

Консултация със специалист? Контакти

Развиваме успешно своята дейност повече от 10 години

Консултация със специалист? Контакти

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД разполага с висококвалифициран екип от професионалисти с дългогодишен опит в областта на проектирането на промишлени предприятия, спортни сгради и съоръжения, телекомуникационни съоръжения от различен характер (мобилни и стационарни базови станции на GSM оператори), хладилни камери, оранжерии и навеси, външни противопожарни стълби, административни и жилищни сгради фамилни и еднофамилни къщи.

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД изготвя собствен план за организация и изпълнение на обекта, който включва: характеристика на площадката; времетраене на строителството; пътни и съобщителни връзки; технология на строителните работи и безопаснот, хигиена на противопожарна охрана и др. Компанията е добре известна с изключителната си коректност и спазване на поетите ангажименти, с високото качество на крайния продукт и разнообразието на предлаганите решения. Компанията е взела участие в изграждането а на базите на едни от най-известните фирми на българския пазар.

В основата на нашата дейност стои високо качество и професионализъм, непрекъснато модернизиране и развитие с цел най-доброто обслужване на нашите клиенти. Дейността на холдинга се заключава в прецизното изпълнение на поетите ангажименти. От момента на възлагане на конкретен обект до предаването на същия на инвеститора, нашите специалисти следят всеки етап от изпълнение на проекта. Извършва се цялостна организация на обекта по ограждане, охрана, временно строителство, ток вода и др. Периодично се организират общи срещи м/у проектанти, строител, надзор и представители на инвеститора. Изготвя се ежеседмичен отчет за извършената работа и подготовка за следващия етап.

Работим успешно в екип

Фирмата ни има опит както като главен изпълнител, така и като подизпълнител на сравнително големи обекти, където спазването на стриктен график е строго задължително, с цел изпълнението на отделните видове работи на подизпълнителите и срока за предаване на обекта. В приоритетите на “ЕВРОБУЛСТРОЙ” е заложено и създаването на подходяща работна атмосфера за своите служители.

Притежаваме машини и оборудване

“ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ” ЕАД разполага със собствена техника и механизация – необходимо условие за стриктното спазване на графика за строителство. Притежаването на собствени машини и оборудване прави фирмата независима по отношение на подизпълнители и е предпоставка за предаване на своите обекти в срок.

Специализираме в ниското строителство

Промишлените обекти, които се строят от строителната компания са надежни, удобни, практични, пригодени за ползване от клиента в най-кратък срок след завършване на строителната дейност. Промишлените предприятия и складови бази, произведени, проектирани и построени от нас, са съобразени с всички изисквания и отговарят на нормативните условия, които ги правят надеждни, изключително удобни и полезни.

Фирмата е сертифицирана от Камарата на строителите в България, като признание за качество на предлаганитe услуги „ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД притежава сертификати по международен стандарт ISO:9001, Сертификат ISO 1400:2004 за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007 за управление здравето и безопасността при работа. За своите постижения през 2009г. нашата фирма беше отличена с наградата „Строител на годината”, а изпълнителният директор получи признание за „Личност на годината в строителния бранш”.

Консултация със специалист

За връзка с нас. Контакти

Най-доброто от най-ново поколение хардуер

Хостинг плановете оперират под хардуер от най-ново поколение, предлагащ гъвкавост за нуждите на нашите клиенти и търсената висококачествена среда за безупречното функциониране на Вашата система. Ние от EUROBULSOFT притежаваме собствени сървъри и разполагаме широк спектър от инструменти, за да качите онлайн Вашето желание или бизнес идея още днес, като получите най-високо качество и флексабилност според нуждите.
Изберете достъпен и мощен EUROBULSOFT хостинг пакет като получите пространството и всичко необходимо за да стартирате и поддържате свой уебсайт, блог, форум, онлайн с магазин за електронна търговия, да създавате пощенски регистрации и още много.

Изберете подходящия за вас хостинг пакет

Малък

6лв

/месец
 • 15GB пространство
 • Един домейн
 • Неограничен трафик

Купи сега

Среден

18лв

/месец
 • 15GB пространство
 • Неограничен брой домейн
 • Неограничен трафик

Купи сега

Голям

36лв

/месец
 • 15GB пространство
 • Неограничен брой домейн
 • Неограничен трафик
 • SSL защита

Купи сега

Не открихте, това което търсите? Моля, свържете се с нас

Производство

Консултация със специалист? Контакти

ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ АД притежава собствена база за производство на студено огънати профили и дългогодишен опит в изграждането на промишлени предпиятия, складови бази, телекомуникационни съоръжения от различен характер и др. Собствена техника, механизация, машини и оборудване помага на компанията да предложи още по-високо качество при изпъление.

– Метални профили
– Метални конструкции
– Промишлени предприятия
– Телекомункационни съоръжения
– Външни стълби

– Навеси
– Огради
– Оранжерии
– Стълбове

– Пейки
– Стилажи
– Планки

Производствената база дава голямо предимиство на компанията, благодарение на което може да реализира напълно самостоятелно свързаните с проектите части, както и възможносттта да изработва от най-прости метални продукти до най-различни студено огънати конструкции.